Dědictví: Co o něm vědět a jak ho zařídit?

Objevte tajemství dědictví prostřednictvím našeho článku, který vám odhalí klíčové pojmy jako zůstavitel, pozůstalost a dědic. Pochopíte, jak tyto prvky spolu souvisejí a proč je důležité mít všechny tyto informace na dosah ruky. Bez ohledu na to, zda si myslíte, že jste v situaci nebo nejste v situaci, kdy by jste měli dědictví řešit, náš článek vám ukáže, co vás může čekat a jestli by jste se nad svou situací neměli zamyslet. Zbystřete svou pozornost na témata, která byste možná přehlédli, a buďte připraveni na jakoukoliv výzvu, kterou vám život přinese.

 • Doba čtení 15 min.
 • 11.08.2023

Dnes se v článku zaměříme na dědictví, konkrétně na základy, které by měl znát každý člověk. Někteří z vás by toto téma možná rovnou přeskočili. Říkáte si, že na to máte dostatek času. Opak může být pravdou. Stačí pokud máte děti, partnera ve společné domácnosti, společnou hypotéku, nebo komplikovanější životní situaci a už se řadíte mezi ty, kterým by mohla závěť nebo dědická smlouva výrazně pomoci.

 

Začněme ovšem od začátku. Projděme si základní pojmy se kterými se během přemýšlení nad dědictvím můžete setkávat.

 

 

Článek si můžete poslechnout i ve formě podkástu přímo na našich stránkách 

 

 

Zůstavitel

Zůstavitel je ten kdo zemřel a zanechal po sobě majetek. Smrt zůstavitele je tím, co zahájí proces dědění nebo řízení o pozůstalosti. Zůstavitelova smrt je potřeba prokázat. Nejčastěji k tomu sloužíi úmrtní list, který po prohlédnutí těla mrtvého vystaví matriční úřad, v jehož správním obvodu člověk zemřel.

 

Pozůstalost

Pozůstalost tvoří souhrn veškerého majetku a dluhů zůstavitele k okamžiku jeho smrti.

 

Dědic

Dědicem se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Dědictví tedy může nabýt církev, nadace, nebo psí útulek. Dědicem se stává i nenarozené dítě, tzv. nasciturus, které bylo počato dříve, než zůstavitel zemřel. Aby se jedinec mohl stát dědicem a tedy nabýt svého dědického práva, musí být právně způsobilý.

 

Nepominutelný dědic

Dědice, které nezle opomenout jsou děti zůstavitele. Poud by nedědily děti (např.: z důvodu úmrtí), pak jsou dědici jejich potomci. Podíl těchto dědiců lze v případě potřeby snížit. Když je nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí 3⁄4 jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí 1⁄4 zákonného dědického podílu.

 

Vydědění

Za určitých okolností lze potomka i vydědit. Tento dokument se vydává v listině o vydědění. Vyděděný tímto nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, protože ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl

 

Podle § 1646 občanského zákoníku může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, který: 

 • neposkytl potřebnou pomoc v nouzi

 • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl

 • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze

 • vede trvale nezřízený život.

 

Dědické tituly

Každý jednotlivý dědic nabyde majetku základě určitého dědického titulu. Základním dědickým titulem je: dědění podle občanského zákoníku § 1635 - § 1641. Přednost před děděním podle zákona má závěť. Nejsilnějším dědickým titulem je dědická smlouva, která je uzavřená dvoustranně. Nelze tedy vypovědět jednou stranou, tak jako závěť. Jednotlivé dědické tituly se vzájemně nevylučují a je možná jejich kumulace. Je proto možné, aby část pozůstalosti připadla dědici např.: na základě závěti a další část jako dědici ze zákona.

 

 Možnosti dědictví

 

Dědické třídy

Pokud zůstavitel nemá dědickou smlouvu ani závěť, dědictví se určuje na základě dědické posloupnosti. Cílem dědické posloupnosti je nahradit chybějící zůstavitelovu vůli. Hlavní roli hraje vzdálenost osoby od zůstavitele. Podle zákona se rozdělují příbuzní do 6 dědických tříd. Nejdříve přichází na řadu první dědická třída, pokud není možné určit dědice z této třídy, přichází druhá třída a tak dále. Pokud by se žádný právoplatný dědic nenašel přichází na řadu odúmrť což znamená, že majetek přechází do vlastnictví státu.

 

 Dědické právo a dědické třídy

 

1. dědická třída: 

Děti, manžel/manželka

Pokud má zůstavitel děti, dědí se v první třídě. Manžel či manželka a děti dostávají každý stejným dílem. Samotná manželka bez dětí však dědit nemůže. Důležité je si uvědomit, že se nejedná o partnera, ten by v první třídě nedědil nic. V případě nedědění dítěte z důvodu úmrtí, přechází podíl na jeho potomky, tedy vnoučata zůstavitele.

Uveďme si příklad:

 • manželé mají 3 nezletilé děti, bez omezení společného jmění manželů

 • dům 5.000.000,-

 • finanční majetek (investice, penzijní fondy, spořící účty atd.) 2.000.000,-

V případě úmrtí jednoho z manželů by šla do dědického řízení polovina finančního a nefinančního majetku zemřelého. Tedy polovina domu v hodnotě 2.500.000,- a finanční majetek ve výši 1.000.000,- 

 

Podíly dědiců:

Manžel/ka: domu což odpovídá hodnotě 625.000,- a 250.000,- finančního maj.

První dítě: domu což odpovídá hodnotě 625.000,- a 250.000,- finančního maj.

Druhé dítě: domu což odpovídá hodnotě 625.000,- a 250.000,- finančního maj.

Třetí dítě: domu což odpovídá hodnotě 625.000,- a 250.000,- finančního maj.

 

V tomto příkladu by se tedy majitelem domu staly z části všechny děti a zároveň by děti měly nárok na celkový finanční majetek v hodnotě 750.000,- Nyní může nastat velké množství scénářů, děti se vzdají nároku na dědictví domu, nebo budou dům podílově vlastnit dohromady manžel/ka + 3 děti a bude v něm bydlet. Další možnost je, že se dům prodá a finančně vypořádá. Může se stát, že některé z dětí bude mít finanční potíže a požaduje maximální část svého podílu. V takovém případě by manžel/ka musela vyplatit dítě/děti z peněz, které měla např.: připraveny na důchod a značně by to narušilo plány na klidné stáří. 

 

Proto je vhodné sepsat závěť nejlépe u notáře, kde bude vše ošetřeno např. takto:

 • dům se odkáže druhému z manželů
 • sníží se podíl dětí na zákonné minimum, pokud jsou děti dospělé tak na ¼ svého zákonného podílu
 • umožní se dědicům, aby se dohodli i na jiném rozdělení, pokud se všichni shodnou

Pro manžela, který zůstal sám by po této úpravě vycházela situace následovně. Do dědického řízení by šla opět polovina majetku tedy celkem 3.500.000,-. Děti by však nedostaly celkový podíl 875.000,- ale snížený podíl na zákonné minimum 25%. Celková výše jejich podílu by tedy byla 218.750,-. To by znamenalo, že ze zděděného finančního majetku 1.000.000,- by manžel/ka vyplatila 3 dětem dohromady 656.250,- a 343.750,- by jí zůstalo. Tyto prostředky by si mohl manžel/ka přidat ke své části, která nešla do dědictví, a činí 1.000.000,- měla by tak celkem 1.343.750,- na důchod. K tomu by měl/a dům a dostala vdovský důchod a nemusela výrazně měnit plány na klidné stáří. Děti by o majetek nepřišly po odchodu druhého partnera by měly každé domu a finančního majetku, který jeden z partnerů nespotřeboval na život v důchodu.

 

Pozor: Nesezdaní partneři. Pozor na tuto situaci. Zde by neseznaný partner nedostal vůbec nic. Je totiž dědic až ve druhé třídě. V první jsou pouze děti.

Pozor: Rozvedl se, znovu neoženil. Má děti ze dvou manželství:

 • Všechny děti dědí rovným dílem
 • Bývalá manželka nedědí nic
 • Aktuální partnerka nedědí taky nic (je ve druhé dědické třídě)

 

2. Dědická třída: 

Manžel/manželka, rodiče, blízcí ze společné domácnosti

Pokud manželé nemají děti, dělí se pozůstalost mezi manžela/manželku a zůstavitelovy rodiče a dále ty, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí a kteří z toho důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

 

Pozor: Blízcí ze společné domácnosti, nemohou dědit ve druhé třídě sami, pokud není jiný dědic, dědí se až ve třetí třídě

V této třídě dědí manžel/manželka  minimálně polovinu pozůstalosti, zbylí dědicové dědí rovným dílem. 

 

Např.: mám manžela, ale nemám děti.:

 • Manželka ½ finančního a nefinančního majetku
 • Matka ¼ finančního a nefinančního majetku
 • Otec ¼ finančního a nefinančního majetku

 

Např.: Žiji s partnerkou a nemáme děti

 • Dědí se rovným dílem mezi partnerku a vaše rodiče

 

  Moudra klientů

 

3. Dědická třída:

Sourozenci, blízcí ze společné domácnosti

Pokud se nenajdou dědici mezi dětmi a jinými potomky, manželem ani jedním z rodičů, tak přichází na řadu sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem v jedné domácnosti po dobu více než jednoho roku před jeho smrtí a pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Jestliže se některý ze sourozenců zřekne dědického podílu, náleží podíl jeho dětem.

 

Např.: Nemám manžela/ku ani děti, mám partnera/ku a rodiče už zemřeli

 • Dědí vaši sourozenci rovným dílem
 • Sourozenci jsou i ti kteří s Vámi mají společného jen jednoho rodiče
 • Pokud by některý ze sourozenců nežil, přechází právo na jeho děti

 

4. Dědická třída:

Babičky a dědečci

Pakliže nastane situace, kdy v rodině nejsou dědicové jako děti a jiní potomci, manžel, rodiče, sourozenci, synovci, neteře a dokonce ani blízký ze společné domácnosti, dědí majetek stejným dílem mezi prarodiče zůstavitele. Tedy žijící dědečky a babičky ze strany matky i otce.

 

5. Dědická třída:

Prababičky a pradědečci

Nastane-li situace, kdy v rodině nejsou dědicové jako děti a jiní potomci, manžel, rodiče, sourozenci, synovci, neteře, ani blízký ze společné domácnosti, dokonce ani jeden z dědečků a babiček, dědí majetek stejným dílem mezi praprarodiče zůstavitele. Tedy žijící pradědečky a prababičky ze strany matky i otce.

V případě, že jeden z dědiců nežije, připadá jeho podíl druhému z praprarodičů. Pokud by nastal případ, že dědicové ze strany otce již nežijí, připadl by celý podil praprarodičům zůstavitele ze strany matky.

 

6. Dědická třída:

Tety, strýcové, prasynovi, praneteře

V situacích, kdy nedědí žádný z dědiců v předešlých 5. třídách přichází na řadu dědicové ze vzdálenějších příbuzenských  vazeb. V této třídě dědí děti dětí sourozenců zůstavitele. To značí  prasynovci a praneteře. Dále dědí i děti prarodičů zůstavitele, tedy tety a strýcové. Pozůstalost si rozdělí všichni dědici stejným dílem. Pokud zůstavitel už nemá žádné strýce a tety, právo na pozůstalost mají jejich děti. 

 

Stát

V krajních situacích může dojít i na to, že se v 6. dědických třídách nenajde nikdo, kdo by se mohl stát právoplatně dědicem. V takovýchto případech přichází na řadu § 1634, který upravuje tzv. odúmrť. Takto zákon nazývá dědictví, které přichází ve prospěch státu.

 

Dědictví je široké téma a nejlépe ho člověk připraví dostatečně dopředu s chladnou hlavou. Toto téma máte často spojeno s pozdním věkem, někdy daleko po sedmdesátce. Opak je však pravdou, nesezdané páry, lidé s hypotečními úvěry , nebo rozsáhlejšími majetky řeší dědické plány již ve středním věku.  Pokud chcete dědictví zahrnout do vašeho finančního plánu, obraťte se na nás pomůžeme Vám v přemýšlení nad optimální variantou dědického plánu.

 

Zavolejte nám

 

 

 

Tento článek je možné zhlédnout jako video

 

 

 

Pokud vás téma zajímá podrobněji, poslechněte si nahrávku podkástu, přes službu Spotify.

Dědictví co o něm a jak ho zařídit 

 

 

 

 

 

Zdroje:

1) Vlastní tvorba

2) http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/dedicke-pravo/obecne

3) https://cimpel.cz/

4) https://www.finance.cz/499597-dedictvi-i-posloupnost/

5) https://cs.wikipedia.org/wiki/Poz%C5%AFstalost

Získejte informace ze zákulisí finančních trhů na váš e-mail

Zprávy pro zvýšení finančních znalostí v každodenním životě zdarma.

NE6P6zKW

Jak bezpečně investovat

10 bezpečnostních pravidel,
které používají finanční profesionálové
k ochraně investice

 

 

ebook1_small

 

stáhnout e-book

Další články, které si můžete přečíst

Analýza důchodů: Tahle země není pro mladé!

Jak si zajistit dostatečný důchod v budoucnosti? Spoření na běžných účtech nestačí. Český důchodový systém čelí vážným problémům, které se dotýkají zejména mladších generací. Analýza ...

přečíst celý článek

Jak přemýšlí dolaroví milionáři v ČR a SR?

Zjistěte, jak investují nejbohatší Češi a Slováci. Studie JT Banky Wealth Report 2023 vám odkryje jejich strategie, apetit na riziko a trendy v jejich portfoliích. Inspirujte se chytr ...

přečíst celý článek

Historické srovnání penzijního spoření

Jako každý rok, i v roce 2024 přišly penzijní společnosti s bilancováním výsledků fondů doplňkového penzijního spoření (DPS) z roku 2023. Mnohem důležitější než aktuální výkonost pen ...

přečíst celý článek

Rok 2024 a důchod: Co se mění a jak to ovlivní vaše penze?

Rok 2024 přináší podstatné změny v penzijním systému. Nová legislativa zruší státní příspěvky pro důchodce, změní výši státních příspěvků, daňové odpočty a přinese nové možnosti inves ...

přečíst celý článek

Bilance 2023: Vyhrály spořící účty nebo akcie?

Ohlédněte se společně s námi za rokem 2023. Jaký byl ve zpětném zrcátku? Nemáme křišťálovou kouli, a tak jsme takový rok opravdu nečekali. Historická maxima byla pokořena, ale opět vyhrál i ...

přečíst celý článek

Jsou peníze v investičních fondech v bezpečí?

Odvětví kapitálových trhů je velmi regulované. Každý subjekt na trhu musí mít licenci a být pojištěn. Majetek klientů zároveň musí být oddělen od majetku fondu. Zjistěte jak v případě krach ...

přečíst celý článek

Kolikátý nejbohatší člověk na světě jsi?

Důležité je mít bohatství v několika podobách. Peníze jsou důležité, ale samy o sobě neposkytují klid, štěstí ani naplnění. Úspěch a bohatství nelze jen jednoduše vyjádřit finančními č ...

přečíst celý článek

Na jakých zdrojích příjmu stavíte budoucnost?

Důchod není pouze otázkou financí. Zahrnuje také hledání smysluplného a plnohodnotného života. Každý z nás má své vlastní představy o tom, jak by měl vypadat náš důchodový věk, a ta ...

přečíst celý článek

Předejděte konfliktům v rodině sepsáním závěti

Zabezpečte klidnou budoucnost své rodiny prostřednictvím pečlivě sestavené závěti. Vaše majetkové záležitosti budou dle vašich představ, minimalizují se tak potenciální rodinné spory. Od ...

přečíst celý článek

Kdy už nepotřebuju životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné v případech, kdy potřebujete krytí nenadálých událostí, které by mohly vážně ovlivnit váš život a příjmy. Je důležité zohlednit změny ve vašem životě a p ...

přečíst celý článek

Dluhopisy: Co všechno bychom o nich měli vědět?

V tomto článku se zaměříme na dluhopisy a jejich fungování. Zjistíme, jak ovlivňují vaše investice a proč jsou důležitou součástí finančního světa.Nezapomeneme se však podívat i na j ...

přečíst celý článek

2023 rok finančních podvodů

přečíst celý článek

Proč mít finanční plán a jak si ho vytvořit?

přečíst celý článek

Jak nejčastěji investují naši klienti 1.000.000,-

S našimi klienty vždy pečlivě rozebereme jejich aktuální situaci a sestavíme jim plán, podle kterého mohou investovat. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost. Ochrana kapitálu a elim ...

přečíst celý článek

4 klíčové otázky, které Vám pomohou zjistit, zda investovat sám nebo s poradcem

přečíst celý článek

Jak investují nejbohatší lidé světa?

přečíst celý článek

Nejdůležitější informace o povinném ručení v ČR

Co všechno kryje povinné ručení, co raději překontrolovat v techničáku, jaké jsou lhůty při přepisu vozu na nového majitele nebo při ukončení starého povinného ručení ...

přečíst celý článek

Revoluční přehled výluk z životního pojištění

Jak vybrat životní pojištění ve 3. tisíciletí? Chtějte vidět srovnání výluk z pojištění - případy, na které se pojistné plnění nevztahuje. Zkontrolujte si to sami raději teď hned.

přečíst celý článek

Čtyři kroky k odhalení falešného internetového bankovnictví

Kybernetické útoky na laickou veřejnost se neustále mění. Velmi častými jsou tzv. phisingové útoky, kdy útočník připraví kopii stránek např. internetového bankovnictví, sna ...

přečíst celý článek

Moje praxe likvidátora: Jak se posuzují pojistné události

Určovat výši výplaty pojistné události bylo mým denním chlebem v pojišťovně celých 5 let. Díky této zkušenosti umíme klientům IQMoney chytře poradit, ještě než pojistná událost nastane.

přečíst celý článek

Jak (ne)snadno dosáhnout na hypotéku od dubna 2017

Získat hypotéku bude od 1. dubna 2017 těžší. 80 - 90% úvěry získá jen 15 % žadatelů z celkového počtu. Ideální proto bude naspořit více než 20 % vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Co doložit pojišťovně při nahlášení pojistné události

V článku najdete seznam všech dokumentů, které po vás bude vyžadovat pojišťovna při nahlášení pojistné události úrazu nebo pracovní neschopnosti.

přečíst celý článek

Zapamatujte si, do kdy nahlásit pojistnou událost u pojišťovny

Lhůty pro nahlášení pojistných událostí byste měli znát i o půlnoci. Zpracovali jsme je do přehledné tabulky. Najděte si v ratingu rychle svou pojišťovnu a uložte lhůtu pro nahlášení po ...

přečíst celý článek

Proč a jak investovat?

Peníze, které máte právě doma nebo na běžném účtu, zcela určitě ztrácí na hodnotě. Neotálejte a začněte je investovat ještě dnes.

přečíst celý článek

Buďte po Vánocích v plusu

Jak před vánočními svátky nepodlehnout síle obchodníků a impulzivním nákupům? Začněte s monitoringem výdajů.

přečíst celý článek

Co před Vánoci nadělí zákon o spotřebitelských úvěrech?

Od 1. 12. 2016 vstoupí v platnost změna zákona o spotřebitelských úvěrech. Dotkne se znatelně hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Novela zákona se vztahuje na sjednané úvěry a fixace h ...

přečíst celý článek

Podmínky hypotéky. Jde se na ně připravit?

Chcete hypotéku až za tři roky? Zajímejte se o podmínky hypotéky už teď a buďte připraveni. Od 1. 12. 2016 bude například novou podmínkou k získání hypotéky našetřit minimálně 10% vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Pět tipů, jak vytěžit z finančního poradce maximum

Než půjdete na schůzku s finančním poradcem, měli byste zvážit, co očekáváte od vztahu klient - finanční poradce. Pokud jste natrefili na seriózního člověka, kterému důvěřujete a spol ...

přečíst celý článek

Co by měl každý vědět, pokud nemá finančního poradce

Možná svého finančního poradce teprve hledáte. Nebo s ním máte špatné zkušenosti. Nebo se chodíte poradit do jedné banky nebo pojišťovny. Anebo si umíte poradit nejlépe sami. Jedno máte ...

přečíst celý článek

Jsme IQMoney. Těší nás

I když si na oficiality sami nepotrpíme, dnes jsme udělali výjimku a napsali článek pro všechny, kdo zavítal nebo teprve zavítá na nový web IQMoney. Je na čase oficiálně se představit.

přečíst celý článek

dot