Předejděte konfliktům v rodině sepsáním závěti

Zabezpečte klidnou budoucnost své rodiny prostřednictvím pečlivě sestavené závěti. Vaše majetkové záležitosti budou dle vašich představ, minimalizují se tak potenciální rodinné spory. Odpovědné rozhodnutí o dědicích a majetku ve spojení s vhodnými nástroji zajistí harmonii a zamezí nejasnostem. Vaše závěť - klíč k uspořádání budoucnosti vaší rodiny.

 • Doba čtení 15 min.
 • 31.08.2023

Možná vás napadne, že na toto téma máte ještě dost času, ale opak může být pravdou. Stačí pokud máte děti, partnera/partnerku ve společné domácnosti, společnou hypotéku, nebo komplikovanější životní situaci a už se řadíte mezi ty, kterým by mohla závěť nebo dědická smlouva výrazně pomoci.

 

4 důvody proč sepsat závěť

 

Kontrola nad dědictvím

Díky závěti nebo dědické smlouvě můžete určit komu budou peníze rozděleny a v jaké výši. Je nutné nezapomenout na nepominutelné dědice což jsou pouze vaše děti. Je tedy možné, že manžel/manželka z vaší pozůstalosti nemusí dostat nic u dětí to však neplatí.

Zabránění sporů v rodině

Ze zkušeností notářů vychází, že výraznému procentu rodin se po dědictví zhorší vztahy. Pokud budete myslet na rozdělení majetku dopředu a rodinu s tím seznámíte, tak jste schopni tyto spory výrazně eliminovat.

Ochrana rodiny

Často bývá situace v rodinách složitější díky nesezdaným párům, mnohočetným manželstvím a rozvodů, dluhům, nebo podnikání. Proto může být konzultace s odborníkem, kde si ujasníte, kdo by co zdědil, velmi důležitá.

Správně rozdělení majetku

Pokud budete mít závěť a s odborníkem si namodelujete, jak bude majetek rozdělen, pravděpodobně se tak i stane dle vašeho přání. Dědicové nedostanou podíly na veškerém majetku, ale vy určíte, že syn bude mít váš podíl ve firmě, dcera byt a manželka váš dům a finanční prostředky našetřené na klidný důchod.

 

 

 

Článek si můžete poslechnout i ve formě podkástu přímo na našich stránkách

 

 

 

 

Podle čeho dědicové nabývají majetek?


Každý jednotlivý dědic nabyde majetku základě určitého dědického titulu. Základním dědickým titulem je dědění podle občanského zákoníku § 1633 odst. Přednost před děděním podle zákonazávěť a vůbec nejsilnějším dědickým titulem je dědická smlouva, kterou je uzavřena dvoustraně. Nelze tedy vypovědět jednou stranou, tak jako závěť. Jednotlivé dědické tituly se vzájemně nevylučují a je možná jejich kumulace. Je proto možné, aby část pozůstalosti připadla dědici např.: na základě závěti a další část jako dědici ze zákona.    
    

 Možnosti dědictví

 

Nejčastější použití závěti                                      


Zůstavitel tedy osoba, která po sobě zanechá všechen majetek a dluhy – tedy pozůstalost může chtít svůj majetek rozdělit například jinak než podle zákona nebo chce předejít situacím, které by znamenaly rozkol v rodině. K tomu je určena závěť, která je jednostranný a odvolatelný projev vůle, který zůstavitel zanechal pro případ smrti, kde určuje jednotlivci nebo více osobám podíl na jeho pozůstalosti. Aby byla závěť platná musí plnit všechny náležitosti dle občanského zákoníku.


Náležitosti:

 • Celé jméno, datum narození, trvalé bydliště zůstavitele
 • Dědic / dědicové také jejich data narození, trvalé bydliště a podíly nebo co mají přesně dostat
 • Datum sepsání závěti
 • Vlastnoruční podpis zůstavitele případně jiné náležitosti podle druhu závěti


Stejně jako u všech právních úkonů i ze musí být pořizovací vůle zůstavitele pravá, vážná, neučiněna v tísni a prosta omylu. Tedy trochu více lidsky řečeno poslední vůle zůstavitele se nezakládá na falešných představách, je si plně vědom vážnosti svého rozhodnutí, není pod nátlakem a vše formuluje jasně, aby nedošlo k nedorozumění.

 

Pokud není závěť pořízena s úlevami (tzv.:Privilegovaná viz níže), pořizuje se výhradně v písemné formě s nutností být podepsaná vlastní rukou zůstavitele. Můžeme ji pořídit ve formě soukromé nebo veřejné listiny. Soukromá listina je závěť sepsaná ručně nebo na počítači, veřejná listina je závěť sepsaná u notáře. Obě tyto varianty jsou stejně platné. Veřejnou listinou zamezíme případným sporům o pravosti závěti, proto doporučujeme sepisovat závěť u notáře. Notář, který sepisuje veřejnou listinu o závěti, je vždy povinen se přesvědčit, zda se projev poslední́ vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení a musí vzít v úvahu objektivní podmínky při sepisovaní veřejné listiny. Stará se tedy místo nás o to, aby závěť byla platná, splňovala všechny právní náležitosti a vyjadřovala přesně zůstavitelovu poslední vůli.

                                 

4 druhy závěti  
                            

 Závěť a její hodnověrnost

 

 

Holografická

Toto je nejjednodušší forma závěti – je celá sepsána vlastní rukou, bez nutnosti svědků a na konci je uvedeno datum, místo podpisu a vlastnoruční podpis. Takto sepsaná poslední vůle je plně legitimním dokumentem.              

Závěť vzor


Alografická

Závěť, která je sepsaná jinak než vlastní rukou, např.: na počítači. Takto sepsaná závěť však musí být podepsána vlastní rukou za přítomnosti 2 svědků. Dále musí být prohlášeno, že listina obsahuje poslední vůli zůstavitele. Svědci musí být osobně účastni podpisu, aby byli případně schopni dosvědčit, že zůstavitel a pořizovatel byli jednou osobou, to potvrdí svým podpisem a kontaktními údaji na závěti. Tato osoba musí být plnoletá, svéprávná, znalá českého jazyka, a nesmí nějakým způsobem profitovat z pozůstalosti.       

 

Privilegovaná

Nebo také jinak označovaná jako závěť s úlevami a s omezenou platností. Je určena pouze osobám, které se nacházejí v život ohrožující situaci a nemohou pořídit některou z výše uvedených závětí. 

 • Ústní závěť musí být provedena před 3 svědky, s omezenou platností na 2 týdny.
 • Před starostou obce, na jejímž území́ se zůstavitel nalézá a za přítomnosti 2 svědků, zde je omezená platnost 3 měsíce.     
 • Závěť před velitelem námořního plavidla plujícího pod statní́ vlajkou ČR nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku ČR  za přítomnosti 2 svědků̊, omezená platnost závěti je 3 měsíce.
 • Vojenská́ závěť před velitelem vojenské́ jednotky ČR – za přítomnosti 2 svědků̊, omezená platnost závěti je 3 měsíce.

Závěť ve formě notářského zápisu

Sepsání této formy závěti je bezesporu nejjistějším způsobem, jak pořídit poslední vůli, a to především z důvodu toho, že závěť je veřejná listina. Originál závěti sepsané notářem zůstává vždy uložen v kanceláři notáře a je evidováno, že jím byla závěť sepsána. Notář tuto listinu zavádí do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. V této evidenci jsou kromě závětí evidovány dědické smlouvy, smlouvy o zřeknutí se dědického pravá nebo povolání správce pozůstalosti. Účastníci pořízení závěti nebo jiného právního jednání, pro které tento zákon vyžaduje náležitosti jako pro závěť, jsou povinni zachovat mlčenlivost, ledaže je zřejmá jiná vůle zůstavitele. Pokud tuto povinnost poruší, musí zůstaviteli odčinit ujmu, která mu tím byla způsobena.

 

9 věci, které je dobré vědět o závěti

 

 • právoplatnou závěť lze sepsat pouze vlastní rukou a podepsat
 • nejjistější je závěť sepsaná notářem a uložena v centrálního registru
 • pokud je závětí více platná je ta s nejaktuálnějším datem
 • závěť je listina jednostranná a je možné ji kdykoliv zrušit. 
 • závětí můžete určit opatrovníka nezletilých dětí
 • nezapomeňte na děti jako nepominutelné dědice
 • určete správce pozůstalosti, spravuje majetek firmy do doby rozdělení
 • stanovte podmínky dědictví. Věk, vzdělání, svatba, dětí... 
 • vydědění a vyloučení z dědického řízení není jednoduché

 

Jak přemýšlet nad dědictvím?

 Jak probíhá dědické řízení


Pokud přemýšlíte nad rozdělením majetku, tak doporučujeme přemýšlet v těchto základních třech oblastech

Kdo  →  lidé

Co    →  majetek – finanční, nefinanční, ale i dluhy 

Jak   →  proces předání

                                                                         

Přemýšlejte, koho všechno z lidí ve vašem okolí chcete zahrnout do rozdělování vašeho majetku, dále co kterému z nich chcete předat a nakonec jaké na to využijete nástroje. Zda to bude závěť, dědická smlouva, nějaký majetek předáte za života nebo se rozhodnete dávat nějaké podmínky jako věk, svatba, zplození dětí atd.

 

Věříme, že vám mohou pomoci následující otázky
 
                            

 • jak si ideálně představuji rozdělení svého majetku
 • jak by s tím byli spokojeni právoplatní dědicové
 • chci zahrnout do dědictví někoho dalšího mimo právoplatné dědice?
 • jak minimalizovat to, aby se nenarušily vztahy v rodině

           

Dědictví je široké téma a nejlépe ho člověk připraví dostatečně dopředu s chladnou hlavou. Toto téma máte často spojeno s pozdním věkem, někdy daleko po sedmdesátce. Opak je však pravdou, nesezdané páry, lidé s hypotečními úvěry, nebo rozsáhlejšími majetky řeší dědické plány již ve středním věku.  Pokud chcete dědictví zahrnout do vašeho finančního plánu, obraťte se na nás pomůžeme vám v přemýšlení nad optimální variantou dědického plánu.   

 

 Zavolejte nám

 

 

 

Tento článek je možné zhlédnout jako video

  

 

 

 

 

Pokud vás téma zajímá podrobněji, poslechněte si nahrávku podkástu, přes službu Spotify.

Předejděte konfliktům v rodině sepsáním závěti 

 

 

 

 

 

Zdroje:

1) Vlastní tvorba

2) https://cimpel.cz/

3) https://www.businessinfo.cz/navody/uvod-do-dedickeho-prava-ppbi/4/

4) https://goodbye.cz/poradna/jak-napsat-zavet/

5) http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/zavet

6) https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9B%C5%A5

Získejte informace ze zákulisí finančních trhů na váš e-mail

Zprávy pro zvýšení finančních znalostí v každodenním životě zdarma.

3KtEBRyS

Jak bezpečně investovat

10 bezpečnostních pravidel,
které používají finanční profesionálové
k ochraně investice

 

 

ebook1_small

 

stáhnout e-book

Další články, které si můžete přečíst

Analýza důchodů: Tahle země není pro mladé!

Jak si zajistit dostatečný důchod v budoucnosti? Spoření na běžných účtech nestačí. Český důchodový systém čelí vážným problémům, které se dotýkají zejména mladších generací. Analýza ...

přečíst celý článek

Jak přemýšlí dolaroví milionáři v ČR a SR?

Zjistěte, jak investují nejbohatší Češi a Slováci. Studie JT Banky Wealth Report 2023 vám odkryje jejich strategie, apetit na riziko a trendy v jejich portfoliích. Inspirujte se chytr ...

přečíst celý článek

Historické srovnání penzijního spoření

Jako každý rok, i v roce 2024 přišly penzijní společnosti s bilancováním výsledků fondů doplňkového penzijního spoření (DPS) z roku 2023. Mnohem důležitější než aktuální výkonost pen ...

přečíst celý článek

Rok 2024 a důchod: Co se mění a jak to ovlivní vaše penze?

Rok 2024 přináší podstatné změny v penzijním systému. Nová legislativa zruší státní příspěvky pro důchodce, změní výši státních příspěvků, daňové odpočty a přinese nové možnosti inves ...

přečíst celý článek

Bilance 2023: Vyhrály spořící účty nebo akcie?

Ohlédněte se společně s námi za rokem 2023. Jaký byl ve zpětném zrcátku? Nemáme křišťálovou kouli, a tak jsme takový rok opravdu nečekali. Historická maxima byla pokořena, ale opět vyhrál i ...

přečíst celý článek

Jsou peníze v investičních fondech v bezpečí?

Odvětví kapitálových trhů je velmi regulované. Každý subjekt na trhu musí mít licenci a být pojištěn. Majetek klientů zároveň musí být oddělen od majetku fondu. Zjistěte jak v případě krach ...

přečíst celý článek

Kolikátý nejbohatší člověk na světě jsi?

Důležité je mít bohatství v několika podobách. Peníze jsou důležité, ale samy o sobě neposkytují klid, štěstí ani naplnění. Úspěch a bohatství nelze jen jednoduše vyjádřit finančními č ...

přečíst celý článek

Na jakých zdrojích příjmu stavíte budoucnost?

Důchod není pouze otázkou financí. Zahrnuje také hledání smysluplného a plnohodnotného života. Každý z nás má své vlastní představy o tom, jak by měl vypadat náš důchodový věk, a ta ...

přečíst celý článek

Dědictví: Co o něm vědět a jak ho zařídit?

Objevte tajemství dědictví prostřednictvím našeho článku, který vám odhalí klíčové pojmy jako zůstavitel, pozůstalost a dědic. Pochopíte, jak tyto prvky spolu souvisejí a proč je důležité ...

přečíst celý článek

Kdy už nepotřebuju životní pojištění?

Životní pojištění je vhodné v případech, kdy potřebujete krytí nenadálých událostí, které by mohly vážně ovlivnit váš život a příjmy. Je důležité zohlednit změny ve vašem životě a p ...

přečíst celý článek

Dluhopisy: Co všechno bychom o nich měli vědět?

V tomto článku se zaměříme na dluhopisy a jejich fungování. Zjistíme, jak ovlivňují vaše investice a proč jsou důležitou součástí finančního světa.Nezapomeneme se však podívat i na j ...

přečíst celý článek

2023 rok finančních podvodů

přečíst celý článek

Proč mít finanční plán a jak si ho vytvořit?

přečíst celý článek

Jak nejčastěji investují naši klienti 1.000.000,-

S našimi klienty vždy pečlivě rozebereme jejich aktuální situaci a sestavíme jim plán, podle kterého mohou investovat. Nejdůležitější je pro nás bezpečnost. Ochrana kapitálu a elim ...

přečíst celý článek

4 klíčové otázky, které Vám pomohou zjistit, zda investovat sám nebo s poradcem

přečíst celý článek

Jak investují nejbohatší lidé světa?

přečíst celý článek

Nejdůležitější informace o povinném ručení v ČR

Co všechno kryje povinné ručení, co raději překontrolovat v techničáku, jaké jsou lhůty při přepisu vozu na nového majitele nebo při ukončení starého povinného ručení ...

přečíst celý článek

Revoluční přehled výluk z životního pojištění

Jak vybrat životní pojištění ve 3. tisíciletí? Chtějte vidět srovnání výluk z pojištění - případy, na které se pojistné plnění nevztahuje. Zkontrolujte si to sami raději teď hned.

přečíst celý článek

Čtyři kroky k odhalení falešného internetového bankovnictví

Kybernetické útoky na laickou veřejnost se neustále mění. Velmi častými jsou tzv. phisingové útoky, kdy útočník připraví kopii stránek např. internetového bankovnictví, sna ...

přečíst celý článek

Moje praxe likvidátora: Jak se posuzují pojistné události

Určovat výši výplaty pojistné události bylo mým denním chlebem v pojišťovně celých 5 let. Díky této zkušenosti umíme klientům IQMoney chytře poradit, ještě než pojistná událost nastane.

přečíst celý článek

Jak (ne)snadno dosáhnout na hypotéku od dubna 2017

Získat hypotéku bude od 1. dubna 2017 těžší. 80 - 90% úvěry získá jen 15 % žadatelů z celkového počtu. Ideální proto bude naspořit více než 20 % vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Co doložit pojišťovně při nahlášení pojistné události

V článku najdete seznam všech dokumentů, které po vás bude vyžadovat pojišťovna při nahlášení pojistné události úrazu nebo pracovní neschopnosti.

přečíst celý článek

Zapamatujte si, do kdy nahlásit pojistnou událost u pojišťovny

Lhůty pro nahlášení pojistných událostí byste měli znát i o půlnoci. Zpracovali jsme je do přehledné tabulky. Najděte si v ratingu rychle svou pojišťovnu a uložte lhůtu pro nahlášení po ...

přečíst celý článek

Proč a jak investovat?

Peníze, které máte právě doma nebo na běžném účtu, zcela určitě ztrácí na hodnotě. Neotálejte a začněte je investovat ještě dnes.

přečíst celý článek

Buďte po Vánocích v plusu

Jak před vánočními svátky nepodlehnout síle obchodníků a impulzivním nákupům? Začněte s monitoringem výdajů.

přečíst celý článek

Co před Vánoci nadělí zákon o spotřebitelských úvěrech?

Od 1. 12. 2016 vstoupí v platnost změna zákona o spotřebitelských úvěrech. Dotkne se znatelně hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Novela zákona se vztahuje na sjednané úvěry a fixace h ...

přečíst celý článek

Podmínky hypotéky. Jde se na ně připravit?

Chcete hypotéku až za tři roky? Zajímejte se o podmínky hypotéky už teď a buďte připraveni. Od 1. 12. 2016 bude například novou podmínkou k získání hypotéky našetřit minimálně 10% vlastních zdrojů.

přečíst celý článek

Pět tipů, jak vytěžit z finančního poradce maximum

Než půjdete na schůzku s finančním poradcem, měli byste zvážit, co očekáváte od vztahu klient - finanční poradce. Pokud jste natrefili na seriózního člověka, kterému důvěřujete a spol ...

přečíst celý článek

Co by měl každý vědět, pokud nemá finančního poradce

Možná svého finančního poradce teprve hledáte. Nebo s ním máte špatné zkušenosti. Nebo se chodíte poradit do jedné banky nebo pojišťovny. Anebo si umíte poradit nejlépe sami. Jedno máte ...

přečíst celý článek

Jsme IQMoney. Těší nás

I když si na oficiality sami nepotrpíme, dnes jsme udělali výjimku a napsali článek pro všechny, kdo zavítal nebo teprve zavítá na nový web IQMoney. Je na čase oficiálně se představit.

přečíst celý článek

dot